Декларация за съкратено наименование на лечебно заведение

  • Файл размер: 13.50 KB
  • Tuesday, 08 May 2018
  • Сваляния: 473

Относно: Декларация за удостоверяване на кратко (съкратено) наименование (абревиатура) на лечебното заведение, необходимо за вписване в електронния формат финансово-отчетните документи в изпълнение на договора с НЗОК.

      Във връзка с предстоящото отчитане по електронен път чрез XML на финансово-отчетните документи в изпълнение на договора с НЗОК, е необходимо представляващия на всеки договорен партньор да посочи краткото (съкратено) наименование (абревиатура) на представляваното от него лечебно заведение, което да декларира лично.

Съкратеното наименование на лечебното заведение следва да се въвежда в XML файла на финансово-отчетния документ (електронна фактура) без кавички и други препинателни знаци.

      Приложен е образец на Декларация за удостоверяване на идентичността на краткото (съкратено) наименование (абревиатура) на лечебното заведение.

Същата следва да попълнена и подписана от представляващия лечебното заведение договорен партньор.

Подписването на декларацията може да се извърши собственоръчно на хартиен носител или по електронен път - чрез електронен подпис.

Лабораторни резултати