Уважаеми клиенти,

Във връзка с предстоящата промяна на начина на проверка на здравноосигурителния статус в НАП от 01.06.2014 г. е необходимо да подадете отново Молба-декларация за предоставяне на достъп до услугите за проверка на актуален здравноосигурителен статус на лицата в НАП. В зависимост от това кой от софтуерните ни продукти ползвате, може да изтеглите и съответната молба като щракнете върху името му по-долу:

Попълнената Молба-декларация трябва да бъде подадена в РЗОК, откъдето ще получите парола за достъп до новия адрес на НАП.

Използваме случая да Ви припомним, че от началото на м.март НОИ и НЗОК стартираха нова електронна услуга за договорните партньори на НЗОК. Тя предоставя на лекарите, зъболекарите и лечебните заведения, сключили договор с НЗОК за оказване на извънболнична медицинска помощ, възможност да ползват електронна услуга за проверка на упражнено право на пенсия от техните пациенти.

Изпълнителите на извънболнична медицинска помощ, сключили договор с НЗОК, които желаят да ползват услугата, следва да подадат заявление до НЗОК, съгласно този образец.

Попълненото Заявление трябва да бъде подадено в РЗОК, откъдето ще бъде препратено служебно към НОИ. На заявения от Вас адрес на електронна поща ще получите уникалния код за достъп до тази електронна услуга. Указания за ползването му може да прочетете в меню 'Помощ' > ред 'Новости до версия' на всеки от продуктите ни.

 

Нисет-ДКЦ


 Нисет-ДКЦ е модерна, модулна информационна система, обслужваща дейността на ДКЦ, МЦ и груповите практики на специалисти.

При работа със системата се постигат едновременно няколко важни цели: въвеждането на потока от данни се разпределя между отделните модули и техните потребители, в резултат от намаленото до минимум ръчно въвеждане на данни максимално се улеснява ежедневната дейност на лекарите-специалисти, въвеждането на данни от прегледите е 'интелигентно' подпомагано и контролирано, данните, въведени от различните лекари в досието на пациент са достъпни за разглеждане и обработка в зависимост от правата им на достъп, автоматизирано е съставянето на всички отчети и справки.

Внедрена и работеща в над 100 ДКЦ, МЦ и групови практики, НИСЕТ-ДКЦ е една от най-използваните медицински информационни системи в България.

Съобразена е изцяло с изискванията на НЗОК към дейността на лекари-специалисти и медико-диагностични лаборатории.

Дежурен кабинет


em

Представяме на Вашето внимание най-новия ни продукт

 

Софтуер за дежурен кабинет

 

Продуктът е съобразен с изискванията на ПМС 304 от 17.12.2010 г., НРД 2011 и указанията на РЗОК за работата на дежурните кабинети.

Нисет-СИМП


 Нисет-СИМП е създаден да бъде незаменим помощник в ежедневната дейност на лекарите-специалисти. Лесен за усвояване, бърз и удобен, продуктът свежда до минимум времето необходимо за попълване и отпечатване на първичните медицински документи. Автоматично включване в регистрите по различните програми и следене на необходимите дейности по всяка диагноза. Автоматично водене на различните журнали в кабинета и постоянен контрол върху изразходване на регулативните стандарти.

Интелигентни контроли и подсказки в него следят за коректното извършване на необходимите дейности, според изискванията на НЗОК и действащите нормативни документи.

Притежава пълния обем отчетност към НЗОК и РЦЗ, позволява описване на платени дейности и прегледи към други договорни партньори и здравно-осигурителни фондове.

Съобразен е изцяло с изискванията на НЗОК към дейността на лекари-специалисти
 

Нисет-ОПЛ


Нисет-ОПЛ е създаден да бъде лесен, бърз и удобен за ползване в ежедневната дейност на общопрактикуващия лекар - попълване и отпечатване на първичните медицински документи, включване в регистрите по различните програми и следене на дейността по тях, постоянен контрол върху изразходване на регулативните стандарти и автоматично водене на различните журнали в кабинета.

Нашият медицински софтуер за ОПЛ предлага улеснено попълване на първичните документи, работа по програми - майчино и детско здравеопазване, диспансерни пациенти и профилактика, следене на извършваните дейности по тях, автоматично водене на журналите в практиката.

Притежава пълния обем отчетност към НЗОК и РЦЗ, позволява описване на платени дейности и прегледи към други договорни партньори и здравно-осигурителни фондове и е незаменим помощник за всеки ОПЛ.

Нисет-ОПЛ е професионално създаден софтуер за общопрактикуващи лекари. Интелигентни контроли и подсказки в него следят за коректното извършване на дейностите, според изискванията на НЗОК и действащите нормативни документи.

Съобразен изцяло с изискванията на НЗОК към дейността на общопрактикуващите лекари.

Нисет-Дент

Нисет-Дент - софтуер за дентална практика. Създаден да бъде бърз и удобен за ползване от денталния лекар, както като електронен 'помощник' в кабинета, така и само за отчитане на месечната дейност към РЗОК. Лекота и бързина при въвеждане на данните с последващо отпечатване на първичните медицински документи, работа с пациенти по различните дентални пакети и следене на извършваните дейности по тях, автоматично водене на журналите в практиката.

Нашият медицински софтуер за стоматолози предлага улеснено попълване на първичните документи, работа с пациенти по различни дентални пакети и следене на извършваните дейности по тях, автоматично водене на журналите в практиката.

Притежава пълния обем отчетност към НЗОК и РЦЗ, позволява описване на платени дейности и прегледи към други договорни партньори и здравно-осигурителни фондове и е незаменим помощник за всеки стоматолог.

Интелигентни контроли и подсказки в него следят за коректното извършване на денталните дейности, според изискванията на НЗОК и действащите нормативни документи.

Съобразен изцяло с изискванията на НЗОК към дейността на денталните лекари.

Нисет-Лаб Експерт


Нисет-Лаб "Експерт" е софтуер за обслужване дейността на медико-диагностични лаборатории (МДЛ) . Разработен е след внимателно проучване на организацията на работа в тях. Продуктът се използва от над 50 самостоятелни медико-диагностични лаборатории, както и в такива, част от медицински центрове и ДКЦ в цялата страна.

Предлага улеснено въвеждане на данните от постъпващите направления, следене на извършваните дейности по тях, работа с различни пакети изследвания, автоматично 'водене' на журналите в лабораторията.

Притежава пълния обем отчетност към НЗОК и РЦЗ, позволява въвеждане и отчитане на платени дейности, както и такива към други договорни партньори (външни лаборатории подизпълнители) и здравно-осигурителни фондове.

Софтуерният продукт Нисет-Лаб "Експерт" е официално одобрен от НЗОК и отговаря на всички актуални изисквания към отчетността на МДЛ, сключили договор с РЗОК.

Предлага връзка с лабораторни уреди.

Нисет-еРезултати


 

Нисет-еРезултатиНисет-еРезултати е добавка към модул 'Лаборатория' на Нисет-ДКЦ или към Нисет-ЛАБ 'Експерт' и дава възможност за проверка на резултати от извършени медико-диагностични изследвания в Интернет. С помощта на тази добавка лекарите, изпратили пациенти за изследвания, могат да проверят техните резултати от компютъра си веднага след публикуването им.

 

Вижте Нисет-еРезултати в действие

 

За дома

  • Panda Global Protection 2014
  • Panda Internet Security 2014
  • Panda Antivirus Pro 2014
  • Panda Gold Protection

За офиса

  • Panda Cloud protection
  • Panda Business Secure
  • Panda for Exchange Servers
  • Panda Perimeter Security

Cloud Security

  • Открийте силата на Collective Intelligence
  • Постигнете максимална защита с минимално използване на системни ресурси

Антивирусен софтуер

Panda Antivirus