'Нисет-СИМП' 16.2.0

  • Файл размер: 30.67 MB
  • Friday, 10 May 2019
  • Версия: 16.2.0
  • Сваляния: 84
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.2.0 на модул 'Администратор'

01. Няма функционални промени в модула.

Новости във версия 16.2.0 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)' в сила от 01.05.2019 г.

Лабораторни резултати