'Нисет-ОПЛ' 16.3.0

  • Файл размер: 20.50 MB
  • Tuesday, 21 May 2019
  • Версия: 16.3.0
  • Сваляния: 58
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.3.0 на 'Нисет-ОПЛ'

01. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)' в сила от 17.05.2019 г.

02. Оптимизирани са алгоритмите за отчитане на електронни фактури (в XML формат). Вече може да бъде издавано повече от едно кредитно известие към една и съща фактура.

Лабораторни резултати