'Нисет-ОПЛ' 15.5.5

  • Файл размер: 19.56 MB
  • Thursday, 31 May 2018
  • Версия: 15.5.5
  • Сваляния: 151
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.5.5 на 'Нисет-ОПЛ'

01. Променени са отчетите (XML-и и Спецификации) така, че да отчитат правилно НЗОК номера на лечебните заведения. При това НЗОК номера се показва в отчетите вместо РЗИ номера.

      НЗОК номера се отнася единствено до тези лечебни заведения, които имат един РЗИ номер и сключени договори в различни РЗОК.

02. Прецизирано е отпечатването на амб. лист при извършване профилактични прегледи на лица над 18 години (първични и вторични);

03. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)'.

Лабораторни резултати