'Нисет-ОПЛ' 15.4.3

  • Файл размер: 19.58 MB
  • Wednesday, 11 April 2018
  • Версия: 15.4.3
  • Сваляния: 99
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.4.3 на 'Нисет-ОПЛ'

01. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)', в сила от 01 април 2018г.

02. Извършени са дребни промени в отпечатването на първичните документи. След публикуване на 'Договора за изменение и допълнение на НРД 2018 за медицинските дейности', при необходимост, ще бъдат направени допълнителни промени.

***
Промените в цените на медицинските дейности и новите формати на финансово-отчетните документи от НРД 2018 за медицинските дейности
ще бъдат достъпни, след като отчетете в ПИС на НЗОК на спецификациите и фактурите за извършената дейност през м. март 2018 г. (по цени от НРД 2017), т.е. след 15.04. 2018 г.
***

Лабораторни резултати