'Нисет-ОПЛ' 15.10.3

  • Файл размер: 20.46 MB
  • Wednesday, 02 January 2019
  • Версия: 15.10.3
  • Сваляния: 94
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.10.3 на 'Нисет-ОПЛ'

01. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)' в сила от 16.12.2018 г.

02. Добавени са две нови изследвания, съгласно Анекс към НРД 2018 за медицинските дейности за 2019 г.:

      • Липиден профил (холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди) с код 01.33 и цена 4.00 лв.;

      • Феритин с код 10.32 и цена 7.00 лв.

***

При първото стартиране на програмата за 2019 година

задължително потвърдете започването на номерацията

на медицинските документи от № 1 през 2019-та година.

***

*****

Администраторът на групова практика трябва да въведе ръчно № 1

за всички документи преди започване на работа през 2019 година!

(от меню 'Настройки' -» ред 'Поредни номера' -» колона 'Следващ' -» бутон [Запази])

*****

Лабораторни резултати