'Нисет-ДКЦ' 16.0.9

  • Файл размер: 47.13 MB
  • Thursday, 07 March 2019
  • Версия: 16.0.9
  • Сваляния: 170
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.0.9 на модул 'Администратор'

01. Няма функционални промени в модула.

Новости във версия 16.0.9 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)' в сила от 01.03.2019 г.

02. При автоматичната проверка на здравния статус на пациент е добавено ново съобщение 'Липсващ ЕГН/ЛНЧ в системата на НАП!'. То се показва в случаите, когато данни за проверявания пациент липсват в НАП (осигурява се извън България или е починал).

Новости във версия 16.0.9 на модул 'Лаборатория'

01. При автоматичната проверка на здравния статус на пациент е добавено ново съобщение 'Липсващ ЕГН/ЛНЧ в системата на НАП!'. То се показва в случаите, когато данни за проверявания пациент липсват в НАП (осигурява се извън България или е починал).

Новости във версия 16.0.9 на модул 'Регистратура'

01. При автоматичната проверка на здравния статус на пациент е добавено ново съобщение 'Липсващ ЕГН/ЛНЧ в системата на НАП!'. То се показва в случаите, когато данни за проверявания пациент липсват в НАП (осигурява се извън България или е починал).

Лабораторни резултати