'Нисет-ДКЦ' 15.4.5

  • Файл размер: 45.54 MB
  • Monday, 23 April 2018
  • Версия: 15.4.5
  • Сваляния: 212
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.4.5 на модул 'Администратор'

01. След сключване на новите договори с РЗОК за 2018 г. е необходимо да промените датата на сключване на договора в програмата.

      Промяната се извършва от меню 'Настройки' -» 'Данни за практиката' -» страница 'Основни данни' -» секция 'Договор с РЗОК'.

***

Промените в цените на медицинските дейности и новите формати на финансово-отчетните документи от НРД 2018 за медицинските дейности ще бъдат достъпни със следващата актуализация.

***

Новости във версия 15.4.5 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)', в сила от 16 април 2018г.

02. Променено е отпечатването на първичните документи, съобразено с Приложение № 2А, публикувано на 20.04.2018 г. Направленията за консултация и ВСД са оптимизирани за печат върху лист с формат А5 (1/2 от А4).

***

Промените в цените на медицинските дейности и новите формати на финансово-отчетните документи от НРД 2018 за медицинските дейности ще бъдат достъпни със следващата актуализация.

***

Новости във версия 15.4.5 на модул 'Лаборатория'

01. След сключване на новите договори с РЗОК за 2018 г. е необходимо да промените датата на сключване на договора в програмата.

      Промяната се извършва след стартиране на програмата като потребител 'Администратор' -» от меню 'Настройки' -» 'Данни за лабораторията' -» страница 'Основни данни' -» секция 'Договори'.

***

      Във връзка с получени запитвания за начина на попълване на бланка МЗ-НЗОК № 4, използваме случая да направим следните пояснения:

         1. Данни за лекаря, издаващ направлението НМДД (име и фамилия на лекаря) няма се отпечатват;

         2. Извършените изследвания се отбелязват със знак 'Х' в кутийката 'изпълнено' под кода на всяко, в секция 'Изпраща се за:' на НМДД;

         3. Данни за лекаря, извършил изследванията (секция 'Извършващ лекар/лекар по дентална медицина'):

            • Ако един лекар е извършил всички назначени изследвания, той вписва еднократно данните си (код на специалност и УИН) и се подписва пред тях;

            • Всеки отделен лекар, извършил медико-диагностична дейност по това направление, вписва данните си (код на специалност и УИН) на отделен ред и поставя подпис пред тях;

            • В тази секция, в дата се вписва датата на завършване на дейността по направлението;

            • Поставя се само печат на лечебното заведение.

         4. Пациентът се подписва в деня на вземане на биологичен материал или извършване на образно изследване.

***

*****

Промените в цените на медицинските дейности и новите формати на финансово-отчетните документи от НРД 2018 за медицинските дейности ще бъдат достъпни със следващата актуализация.

*****

Новости във версия 15.4.5 на модул 'Регистратура'

01. Създадена е възможност за въвеждане на 'НЗОК номер' от входящите направления в случаите, когато такъв номер е отпечатан в данните на 'Изпращащ лекар'. Въвеждането му се извършва в едноименното поле.

Лабораторни резултати