'Нисет-ДКЦ' 15.4.3

  • Файл размер: 45.46 MB
  • Wednesday, 11 April 2018
  • Версия: 15.4.3
  • Сваляния: 225
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.4.3 на модул 'Администратор'

01. Създадена е възможност за въвеждане на 'НЗОК номер'. Той се отнася единствено до тези лечебни заведения, които имат един РЗИ номер и сключени договори в различни РЗОК.

      Въвеждането му се извършва от меню 'Настройки' —» 'Данни за практиката' —» страница 'Основни данни' —» секция 'Адресни данни' —» поле 'НЗОК номер'.

***
Промените в цените на медицинските дейности и новите формати на финансово-отчетните документи от НРД 2018 за медицинските дейности
ще бъдат достъпни, след като отчетете в ПИС на НЗОК на спецификациите и фактурите за извършената дейност през м. март 2018 г. (по цени от НРД 2017), т.е. след 15.04. 2018 г.
***

Новости във версия 15.4.3 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)', в сила от 01 април 2018г.

02. Извършени са дребни промени в отпечатването на първичните документи. След публикуване на 'Договора за изменение и допълнение на НРД 2018 за медицинските дейности', при необходимост, ще бъдат направени допълнителни промени.

***
Промените в цените на медицинските дейности и новите формати на финансово-отчетните документи от НРД 2018 за медицинските дейности
ще бъдат достъпни, след като отчетете в ПИС на НЗОК на спецификациите и фактурите за извършената дейност през м. март 2018 г. (по цени от НРД 2017), т.е. след 15.04. 2018 г.
***

Новости във версия 15.4.3 на модул 'Лаборатория'

01. Създадена е възможност за въвеждане на 'НЗОК номер' от входящите направления в случаите, когато такъв номер е отпечатан в данните на 'Изпращащ лекар'. Въвеждането му се извършва в едноименното поле.

***

      Във връзка с получени запитвания за начина на попълване на бланка МЗ-НЗОК № 4, използваме случая да направим следните пояснения:

         1. Данни за лекаря, издаващ направлението НМДД (име и фамилия на лекаря) няма се отпечатват;

         2. Извършените изследвания се отбелязват със знак 'Х' в кутийката 'изпълнено' под кода на всяко, в секция 'Изпраща се за:' на НМДД;

         3. Данни за лекаря, извършил изследванията (секция 'Извършващ лекар/лекар по дентална медицина'):

            • Ако един лекар е извършил всичките назначени изследвания, в бланката се вписват еднократно само неговите данни (код на специалност и УИН);

            • Всеки отделен лекар, извършил медико-диагностична дейност по това направление, поставя подпис пред данните си;

            • В тази секция, в дата се вписва датата на завършване на дейността по направлението;

            • Поставя се само печат на лечебното заведение.

         4. Пациентът се подписва в деня на посещението си лабораторията.

***

 

***
Промените в цените на медицинските дейности и новите формати на финансово-отчетните документи от НРД 2018 за медицинските дейности
ще бъдат достъпни, след като отчетете в ПИС на НЗОК на спецификациите и фактурите за извършената дейност през м. март 2018 г. (по цени от НРД 2017), т.е. след 15.04. 2018 г.
***

Новости във версия 15.4.3 на модул 'Регистратура'

01. Създадена е възможност за въвеждане на 'НЗОК номер' от входящите направления в случаите, когато такъв номер е отпечатан в данните на 'Изпращащ лекар'. Въвеждането му се извършва в едноименното поле.

Лабораторни резултати