'Нисет-ДКЦ' 15.3.0

  • Файл размер: 45.31 MB
  • Friday, 16 March 2018
  • Версия: 15.3.0
  • Сваляния: 272

Новости във версия 15.3.0 на модул 'Администратор'

01. Извършени са промени, осигуряващи взаимодействието му, с обновените до версия [15.3.0], модули на 'Нисет-ДКЦ'.

Новости във версия 15.3.0 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)', в сила от 16 март 2018г.

Новости във версия 15.3.0 на модул 'Лаборатория'

01. Оптимизирани са механизмите за публикуване на готови резултати в Интернет.

Новости във версия 15.3.0 на модул 'Регистратура'

01. Извършени са промени, осигуряващи взаимодействието му, с обновените до версия [15.3.0], модули на 'Нисет-ДКЦ'.

Лабораторни резултати