Нисет-ДКЦ

     

 

 

 

 

 

 

 

Нисет-ДКЦ


Медицински софтуер за МЦ и ДКЦ интегриран с

Национална здравно-информационна система (НЗИС)

 
check mark hi  Изтегляне и обработка на е-Направления от НЗИС в модул "Регистратура"
check mark hi  Изтегляне и обработка на е-Направления от НЗИС в модул "Лаборатория"
check mark hi  Изпращане на резултати от извършени изследвания към НЗИС
check mark hi  Проверка на резултати от извършени изследвания в интернет

 

Нисет-ДКЦ поддържа работа с COVID кабинет (COVID зона)

 
check mark hi  Съобразен с Методика за работа в условия на епидемична обстановка
check mark hi  Обслужване на пациенти с доказан или със съмнения за COVID-19
check mark hi  Издаване на рецепти за лечение на пациенти с доказан COVID-19
check mark hi  Отчитане на извършени прегледи и изследвания съгласно указанията на НЗОК

 


Нисет-ДКЦ

 

Нисет-ДКЦ е една от най-използваните медицински информационни системи в България, внедрена и работеща в над 100 ДКЦ, МЦ и групови практики.

За разлика от други медицински системи, Нисет-ДКЦ е специално проектирана и разработена за да отговори на нуждите на лечебните заведения в доболничната помощ - от големи диагностично-консултативни центрове с десетки лекари до групови практики от няколко лекари-специалисти.

Съобразен с изискванията на НЗОК, нашият медицински софтуер притежава функционалността, от която имате нужда.

Нисет-ДКЦ разполага със специализирани модули за всяко звено в лечебното заведение - регистратури, лаборатории, лекари-специалисти и администрация.

При работа със системата се постигат едновременно няколко важни цели: въвеждането на потока от данни се разпределя между отделните модули и техните потребители, в резултат от намаленото до минимум ръчно въвеждане на данни максимално се улеснява ежедневната дейност на лекарите-специалисти, въвеждането на данни от прегледите е 'интелигентно' подпомагано и контролирано, данните, въведени от различните лекари в досието на пациент са достъпни за разглеждане и обработка в зависимост от правата им на достъп, автоматизирано е съставянето на всички отчети и справки.

Предимства на системата

Някои от основните предимства на системата са:

 • Лесна за усвояване и ежедневна работа чрез равностойна работа с мишка или клавиатура, с интерфейс изцяло на български език;
 • Подпомага издаването на първични медицински документи, като намалява до минимум ръчното въвеждане на данни в тях;
 • Интелигентни подсказки и контроли предпазват потребителите от грешки;
 • Спестява време при оформянето на документацията към прегледа - въвеждането на данните и отпечатването им отнема около 2 минути;
 • Бързо адаптиране към измененията в нормативната база посредством своевременни актуализации;
 • Спестява време при изготвяне на справките и отчетните таблици, изисквани от РЗОК и РЗИ;
 • Следи всички финансови потоци в лечебното заведение - от записване на пациента в регистратурата, през прегледите и изследванията до отчитането им пред РЗОК и разпределянето на заработените средства;
 • Множество справки и отчети, наложени и проверени в практиката, подпомагащи лекарите;
 • Множество справки за целите на администрацията, базирани на медицинските и финансови данни;
 • Оптимизирана за работа в мрежа, както за малки групови практики или медицински центрове, така и за големи ДКЦ;
 • Няма ограничения за броя на лекарите или компютрите, работещи едновременно със системата;
 • Ефективно управление на касов апарат или фискален принтер;
 • Възможност за множество настройки, според нуждите и начина на работа в лечебното заведение я прави изключително гъвкава и приспособима.

Системата е изградена от 4 взаимодействащи си модула:

 • модул 'Регистратура'
 • модул 'Лекар'
 • модул 'Лаборатория' и
 • модул 'Администратор',

като всеки един от тях е съобразен и оптимизиран за специфичните особености на съответното звено.

Основни функционални възможности на модул "Лекар"

 • Създава и поддържа единно електронно досие на пациент - общо електронно досие с всички лични и медицински данни на пациента достъпно за всички лекари в практиката, даващо възможност за проследяване от всеки лекар на историята на извършваните прегледи, дейности и изследвани, както и за предписваната терапия и извършвани консултации.
 • Обслужва всички първични документи: Амбулаторен лист, МДД, Медицинско направление, Медицинско направление за ВСД, Рецепта, Направление за МЕ, Болничен лист, Искане за цитологично изследване, Направление за хоспитализация, Протокол за ТЕЛК, Етапна епикриза, Бързо известие. Документите могат да се отпечатват на бланки с матричен принтер или на бял лист хартия с мастиленоструен или лазерен принтер;
 • Работа с ЛКК комисии - в програмата се въвеждат прегледите, извършвани от ЛКК с възможност за издаване на протоколи и болнични листи от ЛКК; Следи за съвместимост на графиците на председателя и членовете. Създава отчет, опис и журнал на ЛКК комисия. Работа с неограничен брой комисии;
 • Създава и отпечатва всички финансови документи, справки и отчети за РЗОК - програмата създава всички справки и отчети на базата на ежедневно въвежданата информация по обслужване на пациентите без необходимост от допълнително въвеждане на данни. Някой от отчетите създавани от програмата са: Спецификация за извършена дейност от лечебно заведение, Месечен отчет на лекар, Опис на издадени амбулаторни листи, Месечен електронен отчет в XML формат, Регистър на диспансерните на пациенти, Регистър по програма "Майчино здравеопазване", Регистър по програма "Детско здравеопазване", Регистър "Рискови групи", Регистър на извършените профилактични прегледи на лица над 18.г, Справки по заболявания, Справки за издадени документи, Справки за отпуснати, изразходвани и оставащи регулативни стандарти; Справки за изписана терапия по пациенти или по медикаменти;
 • Улеснения при подписване с електронен подпис - програмата притежава вградени механизми с които се улеснява подписването на създадените отчети с електронен подпис;
 • Създава и отпечатва всички финансови документи, справки и отчети за лечебни заведения СИМП с легла - Спецификация за извършени ВСД дейности от СИМП с легла; Месечен отчет на лекар; Опис на издадени амбулаторни листи; Месечен електронен отчет в XML формат;
 • Създава и отпечатва отчети към РЗИ - програмата обработва и анализира цялата въведена информация от лекарите в лечебното заведение и съставя голяма част от отчетите към РЗИ;
 • Множество механизми за предпазване от грешки - в програмата са заложени механизми контролиращи въвежданите данни, механизми за напомняне по време на работа, както и повторен контрол при съставяне на отчетите;
 • Водене на диспансерен регистър и диспансерно досие - програмата създава и поддържа регистър на диспансеризираните пациенти, както и лично диспансерно досие в съответствие с изискванията за диспансеризация на пациенти. Диспансеризирането става с натискането на един бутон. Програмата напомня за необходимостта от извършване на дейностите по диспансеризацията;
 • Водене на регистър и досие по програма "Майчино здравеопазване" - програмата създава и поддържа регистър по програма "Майчино здравеопазване", както и лично досие на бремена в съответствие с изискванията за включване в програмата. Включването в регистъра по програмата става с натискането на един бутон. Създава, поддържа и отпечатва 'Карта на бременна'. Програмата напомня за необходимостта от извършване на дейности и изследвания по наблюдението на бременни;
 • Водене на регистър и досие по програма "Детско здравеопазване" - програмата създава и поддържа регистър по програма "Детско здравеопазване", както и лично досие на дете в съответствие с изискванията за включване в програмата. Включването в регистъра по програмата става с натискането на един бутон. Програмата напомня за необходимостта от извършване на дейности и изследвания, свързани с профилактиката на децата;
 • Следене на регулативни стандарти - програмата следи автоматично изразходването на регулативните стандарти за всеки лекар поотделно и общо за практиката. Има възможност за предупреждение при превишаване или забрана за превишаване на регулативните стандарти;
 • Бърза проверка на здравно-осигурителния статус на пациенти в НАП - с натискането на един бутон можете да проверите текущия здравно осигурителен статус на пациента като системата съхранява информацията за да я използвате при нужда;
 • Списък с чакащи пациенти - за улеснение на лекаря програмата поддържа списък на записаните, чакащите и преминалите пациенти. Бърз достъп до досието на пациента от всеки списък;
 • Автоматична номерация на всички първични медицински документи - програмата автоматично дава поредни номера за всички документи като има възможност за корекция от страна на лекаря. Вградените механизми не допускат дублиране на номера;
 • Следене на продължителност на прегледи - програмата автоматично следи за продъжителността на всеки вид преглед според изискванията на НЗОК и не допуска застъпване на прегледи.
 • Механизми за улеснено въвеждане на данни - в програмата има механизми за съкратено изписване на текст, използване на шаблони както и възможност за копиране на данни от предишни прегледи на пациента ( с настройка дали това да са само прегледите на същия лекар или и от прегледи на други лекари ). Предоставена е възможност за създаване на собствени шаблони и абревиатури;
 • Предварително въведени номенклатури - В програмата са въведени множество номенклатури, улесняващи въвеждането на данните и предпазващи ви от нежелани грешки.
 • Внасяне на данни от други програмни продукти - програмата притежава вградени механизми за импорт на данни за пациенти, прегледи и регистри.
 • Връзка с регистратура. Електронно връщане на резултати от изследванията до кабинета на лекаря. Записаните часове за преглед излизат като чакащи. Следи плащанията на регистратурата.
 • Връзка с лабораторна програма
Основни функционални възможности на модул "Регистратура"

 • Създава и поддържа единно електронно досие на пациент - общо електронно досие с всички лични и медицински данни на пациента достъпно за всички лекари в практиката. Със създаването на досието от регистратурата се намалява времето, необходимо на лекарите в кабинетите или лаборатории за описването на прегледите, извършените манипулации и изследвания.
 • Разделяне на медицинската от финансовата информация - в модула се обработват лични данни и финансовата информация за посещението на пациент като медицинската информация за резултатите от извършените прегледи, манипулации и изследвания остава скрита за работещите на регистратурата за запазване на лекарската тайна.
 • Създава и поддържа списък от записани пациенти - програмата автоматично създава списък на записаните пациенти за лекар по дати на направените резервациите. Списъкът дава възможност от регистратура да имат достъп до информацията за свободните часове на лекаря и да планират посещения на пациенти.
 • Създава и поддържа списък с чакащи пациенти по лекари – модулът автоматично създава списък с преминали пациенти през регистратура и чакащи за преглед. Лекаря от своя модул има бърз достъп до този списък, при което получава представа за предстоящите прегледи за деня.
 • Използване на "Бързи клавиши" – Функционалност, улесняваща потребителя при работа с програмата за по-бърза обработка на потока от пациенти.
 • Програмата следи за коректността на въвежданата информация. До минимум е сведена възможността за въвеждане на данни, които биха могли да доведат до санкции от страна на контролни органи.
 • Бърз и лесен достъп до данните - Програмата разполага с механизми за бързо търсене на досиета на пациенти, записани пациенти за преглед, Пациенти със задължения (извършени прегледи, процедури, изследвания...), изследвания по различни критерии, незаверени болнични листи
 • Настройки за повишаване на ефективността - програмата разполага с множество настройки, с които може да бъде регулирана натовареността на звеното. При по-голямо натоварване част от функциите могат да се прехвърлят на други звена.
 • Контрол върху паричния поток - системата изцяло контролира коректността в сумите, въвеждани в програмата и сумите, регистрирани в касовия апарат или фискалния принтер
 • Контрол върху потребителските такси - Програмата автоматично освобождава от потребителска такса пациентите, отговарящи на критериите за това. Изричното освобождаване от такса става с посочване на причина – по болест, социални причини др.
 • Възможност за регистриране на допълнителни приходи за ДКЦ - наеми, различни видове услуги (фитнес, сауна, солариум...). Номенклатурата с допълнителните дейности може да се допълва без ограничения;
 • Възможност за регистриране на допълнителни приходи по лекари - в програмата има възможност да се регистрират допълнителни приходи по лекари.
 • Връзка с касов апарат/фискален принтер - програмата има възможност да работи с повечето касови апарати и фискални принтери налични на българския пазар.
 • Богата справочна информация - Програмата разполага с множество справки даващи възможност за статистика и контрол
 • Отчет по изпращащи лекари.
Основни функционални възможности на модул "Лаборатория"

 • Пълна функционалност, необходима за отчитане към РЗОК.
 • Бързо и лесно попълване на данните
 • Изключително висока скорост при обработка на първичната медицинска документация
 • Множество контролни механизми за недопускане на грешки
 • Частни изследвания - пълна свобода за организация
 • Лабораторни журнали - задаване и печат на произволен брой и вид
 • Отпечатване на резултати от изследвания и журнали
  • Печат на всички изследвания за пациент за деня
  • Печат на изследвания назначени от конкретен лекар за деня
  • Печат на всички изследвания за конкретен лекар
  • Специализиран печат за рентгенова лаборатория
 • Голям брой предварително въведени номенклатури – ЕКАТТЕ, МКБ-10 и много други
 • Шаблонни текстове при въвеждане на резултати от образна диагностика
 • Голямо разнообразие от справочна информация
 • Отчитане на използваните филми в рентгенова лаборатория
 • Описание на зъбни снимки
 • Съхраняване на графична информация от рентгенови снимки
 • Референтни стойности съобразно с възрастта и пола на пациента
 • Контрол върху достъпа до информацията по потребители
 • Генериране на справки и отчети за извършена дейност по потребители
 • Импорт на пациенти и лекари
 • Автоматично архивиране на базата данни през избран период
 • Директна връзка с НАП за много по-бърза и актуална проверка на ЗЗО статуса на пациентите
 • Възможност за работа в локална мрежа
 • Работа с регистратура
 • Възможност за публикуване на резултати от изследвания в Интернет (за повече информация натисни тук)
Основни функционални възможности на модул "Администратор"

 • Настройка на данни и номенклатури за практиката - Въвеждате и променяте данните за: практиката, кабинетите, лекарите, работещи в лечебното заведение, техните графици, отпуснати регулативни стандарти, извършвани изследвания, цени на извършвани дейности и много други.
 • Настройки на всички модули - през модул Администратор могат да бъдат променяни глобалните настройки на системата, недостъпни за останалите потребители. С тези настройки можете да променяте поведението както на отделен модул така и като цяло.
 • Справки и отчети към РЗОК - максимално удобен и функционален интерфейс оптимизиран да улесни работата на системния администратор по създаването и подписването с електронен подпис на всички отчети за дейността на лабораториите и лекарите-специалисти. При създаването на всички отчети се прави повторна проверка за коректността на данните.
 • Справки и отчети към РЗИ - от този модул могат да бъдат създадени всички справки и отчети за РЗИ, изисквани от лабораториите и лекарите-специалисти.
 • Справки за дейността на лечебното заведение - в модула има множество справки даващи възможност да се проследи цялостната дейност и натовареност на лечебното заведение, на отделно звено или на лекар поотделно. Тази информация дава възможности на ръководството да оптимизира работата в лечебното заведение.
 • Финансови справки - модулът разполага с възможност да се създават различни финансови справки, подпомагащи счетоводството при формиране на работните заплати.
 • Множество допълнителни справки - в този модул могат да се правят изключително много допълнителни справки, обхващащи изцяло и в детайли дейността на лечебното заведение;
 • Сервизно меню - предоставя възможност за автоматизирано внасяне на данни (импорт) - за пациентите, включени в регистрите по различните програми, за прегледите и изследванията, извършени от лекарите-специалисти и лабораторните лекари, за неосигурените пациенти и др.

 

Вижте още:

Софтуер за дежурен кабинет

 

 

Имате нужда от още информация?

Обадете ни се! С удоволствие ще отговорим на Вашите въпроси.

Телефон за контакти: 0700 10 170

 на цената на един градски разговор от цялата страна

Лабораторни резултати