'Нисет-СИМП' 17.4.0

  • Файл размер: 28.34 MB
  • Friday, 30 October 2020
  • Версия: 17.4.0
  • Сваляния: 50
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 17.4.0 на модул 'Администратор'

01. Няма функционални промени в модула.

Новости във версия 17.4.0 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списъка с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.)' в сила от 01.11.2020 г.

Лабораторни резултати