'Нисет-СИМП' 17.0.0

  • Файл размер: 28.33 MB
  • Wednesday, 02 September 2020
  • Версия: 17.0.0
  • Сваляния: 71
  • Автор: Нисет'' ООД

Новости във версия 17.0.0 на модул 'Администратор'

01. Променени са цените на медицинските дейности, съгласно Анекс РД-НС-01-4-4 към НРД 2020-2022, в сила от 01.08.2020 г.

02. Създадена е нова справка за допълнителните приходи, за лекар или за лечебното заведение, въведени в модул 'Регистратура' за избран период.

      'Справка допълнителни приходи (нова)' се намира в меню 'Справки ДКЦ'.

Новости във версия 17.0.0 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списъка с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.)' в сила от 01.09.2020 г.

02. Променени са цените на медицинските дейности, съгласно Анекс РД-НС-01-4-4 към НРД 2020-2022, в сила от 01.08.2020 г.

03. Добавени са две нови клинични пътеки на мястото на КП 5 Раждане:

      • КП 5.1 Нормално раждане;

      • КП 5.2 Раждане чрез цезарово сечение.

Лабораторни резултати