'Нисет-СИМП' 16.12.29

  • Файл размер: 28.40 MB
  • Monday, 17 August 2020
  • Версия: 16.12.29
  • Сваляния: 87
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.12.29 на модул 'Администратор'

01. Няма функционални промени в модула.

Новости във версия 16.12.29 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списъка с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.)' в сила от 16.08.2020 г.

02. В регистър по програма 'Майчино здравеопазване' е добавен раздел 'Термини'. В него се показват данни за термините на бременните от регистъра за избран период.

Лабораторни резултати