'Нисет-СИМП' 16.12.25

  • Файл размер: 31.06 MB
  • Thursday, 16 July 2020
  • Версия: 16.12.25
  • Сваляния: 51
  • Автор: Нисет'' ООД

Новости във версия 16.12.25 на модул 'Администратор'

01. Няма функционални промени в модула.

Новости във версия 16.12.25 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списъка с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.)' в сила от 16.07.2020 г.

02. Създадена е възможност за отпечатване на 'Съобщение за смърт' (Приложение № 2 към чл. 2 от Наредба № 42 от 2004 г.) от досието на пациент. След реалното му отпечатване (в три екземпляра), пациентът бива автоматично снет от регистрите, в които е включен. При първото му издаване впишете достигнатия номер на тези съобщения в практиката.

      'Съобщение за смърт' се отпечатва от меню 'Справки'. В същото меню е новата справка 'Издадени съобщения за смърт'. В нея се показват данни за издадените съобщения за избран период, от всички или от избран лекар.

Лабораторни резултати