'Нисет-СИМП' 15.2.3

  • Файл размер: 29.23 MB
  • Friday, 02 March 2018
  • Версия: 15.2.3
  • Сваляния: 191
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.2.3 на модул 'Администратор'

01. Извършени са промени, осигуряващи взаимодействието му, с обновените до версия [15.2.3], модули на 'Нисет-ДКЦ'.

Новости във версия 15.2.3 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)', в сила от 01 март 2018г.

Лабораторни резултати