'Нисет-ОПЛ' 16.1.3

  • Файл размер: 20.48 MB
  • Wednesday, 10 April 2019
  • Версия: 16.1.3
  • Сваляния: 38
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.1.3 на 'Нисет-ОПЛ'

01. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)' в сила от 01.04.2019 г.

02. Оптимизирани са 'Персоналните настройки', като са разпределени в следните страници:

      • 'Основни настройки';

      • 'Печат';

      • 'Печат - автоматизация';

      • 'Елементи по подразбиране';

      • 'Досие на пациента'.

      Премахнати са някои от настройките, които вече не се прилагат.

Лабораторни резултати