'Нисет-ОПЛ' 16.1.0

  • Файл размер: 20.49 MB
  • Wednesday, 27 March 2019
  • Версия: 16.1.0
  • Сваляния: 51
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.1.0 на 'Нисет-ОПЛ'

01. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)' в сила от 16.03.2019 г.

02. Променени са справките в 'Информационното табло'. Имате възможност да подреждате, групирате и филтрирате заредените данни. Данните могат да бъдат записвани като файл във формат xls (Microsoft Excel format).

Лабораторни резултати