'Нисет-ОПЛ' 16.0.0

  • Файл размер: 20.40 MB
  • Wednesday, 09 January 2019
  • Версия: 16.0.0
  • Сваляния: 65
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.0.0 на 'Нисет-ОПЛ'

01. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)' в сила от 01.01.2019 г.

02. От 01.01.2019 г. е премахнат вида преглед: ' Вторичен профилактичен преглед на ЗОЛ над 18 г.', съгласно Анекс към НРД 2018 за медицинските дейности за 2019 г.

Лабораторни резултати