'Нисет-ОПЛ' 15.8.7

  • Файл размер: 19.90 MB
  • Tuesday, 16 October 2018
  • Версия: 15.8.5
  • Сваляния: 91
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.8.7 на 'Нисет-ОПЛ'

01. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)' в сила от 16.10.2018 г.

02. Въведени са имената на новите директори на РЗОК Пловдив и РЗОК Пазарджик.

Лабораторни резултати