'Нисет-ОПЛ' 15.8.5

  • Файл размер: 19.92 MB
  • Wednesday, 10 October 2018
  • Версия: 15.8.5
  • Сваляния: 163
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.8.5 на 'Нисет-ОПЛ'

01. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)'.

02. Въведено е името на новият директор на РЗОК Пловдив.

Лабораторни резултати