'Нисет-ОПЛ' 15.7.2

  • Файл размер: 20.15 MB
  • Friday, 31 August 2018
  • Версия: 15.7.2
  • Сваляния: 251
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.7.2 на 'Нисет-ОПЛ'

01. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)', в сила от 1 септември 2018г.

Лабораторни резултати