'Нисет-ОПЛ' 15.6.0

  • Файл размер: 19.56 MB
  • Monday, 18 June 2018
  • Версия: 15.6.0
  • Сваляния: 100
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.6.0 на 'Нисет-ОПЛ'

01. Променен е начинът за съхранение и показване на проверката на здравноосигурителния статус на даден пациент.

      Резултатът/ите от проверката за всеки отделен пациент може да видите в неговите 'Лични данни' -» бутон [Проверки на ЗО статус]. Всеки един резултат от проверката може да бъде разгледан в детайли (бутон [Покажи]) и/или отпечатан върху хартия.

02. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)'.

Лабораторни резултати