'Нисет-ОПЛ' 15.2.1

  • Файл размер: 19.46 MB
  • Wednesday, 28 February 2018
  • Версия: 15.2.1
  • Сваляния: 139
  • Автор: 'Нисет-ОПЛ'

Новости във версия 15.2.1 на 'Нисет-ОПЛ'

01. Променен е формата на 'Отчетен документ по чл.37, ал.6 от ЗЗО с номерата на документите за заплатените суми по чл.37, ал.5. от ЗЗО'. Той вече не включва данни за ЕГН на пациентите, създава се във формат pdf (Portable Document Format) и се отчита автоматично към ПИС на НЗОК.

      Създаването му се извършва изцяло от меню 'Отчети' > подменю 'Отчитане в ПИС на НЗОК'. В реда с данните на представляващия на лечебното заведение е добавен нов ред:

         • 'Фискални бонове за потребителски такси (Прегледи) (в .pdf)' - отчет с номерата на касовите бонове, регистрирани в прегледи.

При създаването им може да използвате и функцията за редакция преди изпращане, като поставите отметка в едноименната колона в страница 'Начало'.

Подписването и изпращането на готовия отчет с номера на касови бонове не се различава от това на спецификация и фактура.

Не препоръчваме създаване на 'Отчетен документ по чл.37, ал.6 от ЗЗО с номерата на документите за заплатените суми по чл.37, ал.5. от ЗЗО' по стария начин, тъй като файлове във формат csv (comma separated values) няма да бъдат приемани нито по ел. поща, нито в ПИС на НЗОК.

02. Създадена е нова справка 'Обобщена справка за приходи по пациенти и дейности'. В нея се показват данни за извършената медицинска дейност (схема на плащане, код и наименование), нейната стойност (цена по НЗОК, платена, отстъпка, потребителска такса и причина за освобождаване), данни за пациента и лекаря, извършил дейността, както и данни от амбулаторния лист. Данните могат да бъдат филтрирани, подреждани и групирани по всяка една от колоните. Готовата извадка може да бъде записана като файл xls (Microsoft Excel format).

      Справка 'Обобщена справка за приходи по пациенти и дейности' може да намерите в меню 'Справки' > подменю 'Извършени дейности' > 'Обобщена справка за приходи по пациенти и дейности'.

Лабораторни резултати