'Нисет-ДКЦ' 16.0.0

  • Файл размер: 47.03 MB
  • Wednesday, 09 January 2019
  • Версия: 16.0.0
  • Сваляния: 201
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.0.0 на модул 'Администратор'

01. Няма функционални промени в модула.

Новости във версия 16.0.0 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)' в сила от 01.01.2019 г.

Новости във версия 16.0.0 на модул 'Лаборатория'

01. Добавени са две нови изследвания, съгласно Анекс към НРД 2018 за медицинските дейности за 2019 г.:

      • Липиден профил (холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди) с код 01.33 и цена 4.50 лв.;

      • Феритин с код 10.32 и цена 11.00 лв.

      1. За да 'разрешите' извършването им в кабинет 'Клинична лаборатория' направете следното:

Стартирайте програмата като потребител 'Администратор' -» от меню 'Настройки' -» щракнете върху ред 'Кабинети' -» в прозорец 'Настройки на кабинет' -» в секция 'Кабинети' (горе вляво) щракнете върху ред с име 'Клинична лаборатория' -» в секция 'Пакети' (горе вдясно) щракнете върху пакет изследвания 'Пакет клинична лаборатория' -» в секция 'Изследвания' (долу вдясно) щракнете и поставете отметки пред новодобавените изследвания с кодове 01.33 и 10.32 -» щракнете върху бутон [Запази промените] -» щракнете върху бутон [Изход].

      2. За да добавите новите изследвания към съществуващите лабораторни журнали направете следното:

От меню 'Настройки' -» щракнете върху ред 'Лабораторни журнали' -» в прозорец 'Лабораторни журнали' -» в секция 'Журнали' (горе вляво) щракнете върху името на журнала, към който искате да ги добавите -» в секция 'Изследвания, включени в журнала' (горе вдясно) щракнете върху ред с име 'Пакет клинична лаборатория' -» в секция 'Изследвания' (долу вдясно) щракнете и поставете отметки пред новодобавените изследвания с кодове 01.33 и 10.32 -» щракнете върху бутон [Изход] -» потвърдете запазването на промените.

      3. Необходимо е да въведете референтни стойности за новодобавените изследвания.

      Стартирайте програмата като лабораторен лекар и продължете работата си.

Новости във версия 16.0.0 на модул 'Регистратура'

01. Няма функционални промени в модула.

Лабораторни резултати