'Нисет-ДКЦ' 15.9.3

  • Файл размер: 46.85 MB
  • Wednesday, 31 October 2018
  • Версия: 15.9.3
  • Сваляния: 225
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.9.3 на модул 'Администратор'

01. Няма функционални промени в модула.

Новости във версия 15.9.3 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)' в сила от 01.11.2018 г.

Новости във версия 15.9.3 на модул 'Лаборатория'

01. Създадена е възможност за автоматизирано зареждане на данните от Месечно известие за одобрена за заплащане медицинска дейност и създаване и изпращане в ПИС на НЗОК на електронна фактура във XML формат.

      Преди тестовото отчитане на електронна фактура за м. септември 2018 е необходимо:

         • Да изберете юридическата форма (ЕТ, ЕООД, ООД, АД, ЕАД) на лечебното заведение;

         • Да въведете краткото наименование на лечебното заведение в съответствие с 'Декларацията за кратко (съкратено) наименование на лечебното заведение', подадена при подписване на индивидуалния договор за НРД 2018.

      В меню 'Помощ' -» ред 'Отчитане в ПИС на НЗОК' може да прочетете информация как се извършва избора на юридическа форма на лечебното заведение, въвеждането на краткото му наименование и препоръчителния ред за автоматизирано отчитане в ПИС на НЗОК на електронна фактура във XML формат.

Новости във версия 15.9.3 на модул 'Регистратура'

01. Няма функционални промени в модула.

Лабораторни резултати