'Нисет-ДКЦ' 15.8.5

  • Файл размер: 46.40 MB
  • Wednesday, 10 October 2018
  • Версия: 15.8.5
  • Сваляния: 198
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.8.5 на модул 'Администратор'

01. Извършени са промени, осигуряващи взаимодействието му, с обновените до версия [15.8.5], модули на 'Нисет-ДКЦ'.

Новости във версия 15.8.5 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)'.

02. Въведено е името на новият директор на РЗОК Пловдив.

Новости във версия 15.8.5 на модул 'Лаборатория'

01. Въведено е името на новият директор на РЗОК Пловдив.

Новости във версия 15.8.5 на модул 'Регистратура'

01. Извършени са промени, осигуряващи взаимодействието му, с обновените до версия [15.8.5], модули на 'Нисет-ДКЦ'.

Лабораторни резултати