'Нисет-ДКЦ' 16.0.5

  • Файл размер: 47.09 MB
  • Friday, 01 February 2019
  • Версия: 16.0.5
  • Сваляния: 168
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.0.5 на модул 'Администратор'

01. Няма функционални промени в модула.

Новости във версия 16.0.5 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)' в сила от 01.02.2019 г.

Новости във версия 16.0.5 на модул 'Лаборатория'

01. Добавени са нови кодове за следните страни: Великобритания (UK) и Гърция (EL). Използвайте ги в случаите, когато в Удостоверенията за здравноосигурителни права на граждани на ЕС са вписани точно тези кодове (UK) и (EL).

Новости във версия 16.0.5 на модул 'Регистратура'

01. Няма функционални промени в модула.

Лабораторни резултати