'Нисет-ДКЦ' 15.2.3

  • Файл размер: 45.12 MB
  • Friday, 02 March 2018
  • Версия: 15.2.3
  • Сваляния: 292
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 15.2.3 на модул 'Администратор'

01. Извършени са промени, осигуряващи взаимодействието му, с обновените до версия [15.2.3], модули на 'Нисет-ДКЦ'.

Новости във версия 15.2.3 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.)', в сила от 01 март 2018г.

Новости във версия 15.2.3 на модул 'Лаборатория'

01. Променен е формата на 'Отчетен документ по чл.37, ал.6 от ЗЗО с номерата на документите за заплатените суми по чл.37, ал.5. от ЗЗО'. Той вече не включва данни за ЕГН на пациентите, създава се във формат pdf (Portable Document Format) и се отчита автоматично към ПИС на НЗОК.

      Създаването му се извършва изцяло от меню 'Отчети' > подменю 'Отчитане в ПИС на НЗОК'. В реда с данните на представляващия на лечебното заведение е добавен нов ред:

         • 'Фискални бонове за потребителски такси (Лаборатория) (в .pdf)' - отчет с номерата на касовите бонове, регистрирани в изследвания от лекари по образна диагностика.

      Поставете отметка за създаването на този отчет само, ако в лабораторията извършвате изследвания от пакет 'Образна диагностика'.

При създаването им може да използвате и функцията за редакция преди изпращане, като поставите отметка в едноименната колона в страница 'Начало'.

Подписването и изпращането на готовите отчети с номера на касови бонове не се различава от това на спецификация и фактура.

Не препоръчваме създаване на 'Отчетен документ по чл.37, ал.6 от ЗЗО с номерата на документите за заплатените суми по чл.37, ал.5. от ЗЗО' по стария начин, тъй като файлове във формат csv (comma separated values) няма да бъдат приемани нито по ел. поща, нито в ПИС на НЗОК.

Новости във версия 15.2.3 на модул 'Регистратура'

01. Извършени са промени, осигуряващи взаимодействието му, с обновените до версия [15.2.3], модули на 'Нисет-ДКЦ'.

Лабораторни резултати